Pirmoji Pagrindinė žmonių Rasė

Turint galvoje panašumo dėsnį būtų galima manyti, kad žmogaus raidai būdingi tie patys dėsningumai kaip ir bet kuriai šios materialios visatos planetai – ji iš pradžių egzistuoja subtiliajame plane, o tada palaipsniui vis tankėdama išryškėja fiziniame plane. Iš pradžių egzistuoja Dieviškoji monada, kuri palaipsniui apsivelka vis tankesniais ir tankesniais kūnais.
Visuose Senuosiuose Raštuose nurodyta, kad iš pradžių žmogus evoliucionavo kaip švytinti, belytė forma, kurios paviršiuje, panašiai į išlydytą bronzą, liejamą į skulptoriaus modelį, buvo sukurta fizinė jo kūno forma, tarpininkaujant ir žemosioms formoms, ir gyvūniškos žemės gyvybės tipams. Zacharijas tvirtina: „Siela ir Forma, nusileisdamos į Žemę, apsivelka žemiškais apdarais.“ 1
„Slaptosios Doktrinos“ autoriai duoda supratimą, kaip vystėsi Pirmosios ir kitų Rasių žmonija pagal Dzian knygą ir jos komentarus, su kuriais jie buvo susipažinę.
Įvairiuose senuosiuose mokymuose, kurių tik blankus atspindys yra Biblija, kalbama ir apie Aukštąsias Dvasias, Būtybes, Dhjan Koganus, Logus (jeigu laikysimės Pakylėtųjų Valdovų Mokymų terminologijos, galima kalbėti apie Aukščiausiuosius Angelus), kurie yra Brahmos „pirmagimiai“, pagimdyti Išminties. Šios būtybės skirstomos į skirtingas klases. Štai Dzian knygos esmė, pateikta „Slaptojoje Doktrinoje“:
12. Didingieji Koganai 2 pakvietė Mėnulio Valdovus:
„Pagimdykite Žmones3, savo prigimties Žmones. Duokite jiems jų vidines Formas 4. Jie5 sudės išorinius Apvalkalus 6. Jie bus Vyrais ir Žmonomis. Liepsnos Valdovai taip pat…“
13. Nuėjo jie 7 kiekvienas į jam paskirtą Žemę; Septyni iš jų, kiekvienas į savo Lemtį. Liepsnos Valdovai pasiliko užnugaryje. Jie nepanoro eiti, jie nepanoro kurti.
14. Septynios kariaunos, Valios Pagimdyti 8 Valdovai, nukreipti Gyvybės Davėjo 9 Dvasios, išskyrė Žmones patys iš savęs, kiekvienas savo Zonoje 10.
Pagal Kosminių Ciklų dėsnį atėjo laikas atsirasti šio, ketvirtojo, Žemės planetos rato žmonijai. Daug kas byloja, kad tai galėjo įvykti prieš 200 – 300 milijonus metų.
Buvo Būtybės, priklausiusios Mėnulio Dvasioms, arba Pitri, kurios sutiko kurti, ir buvo kiti, pavadinti Liepsnos Valdovais, kurie atsisakė kurti. Šitai davė prielaidą apkaltinti šiuos atsisakiusius kurti angelus „maištu“ prieš Dievą.
Tačiau šios Būtybės buvo praradusios grubesnę „kūrybinę ugnį“ ir dėl to nesugebėjo sukurti fizinio žmogaus, taip pat neturėjo Gyvavaizdžio, arba Astralinio Kūno, kad jį išreikštų, nes jos buvo be kokios nors „formos“, ezoterinėse alegorijose pavaizduotos kaip Jogai, Kumaros [skaistūs Jaunuoliai], kurie tapo „sukilusiais“ Asurais, kovojančiais ir pasipriešinusiais Dievams ir t. t. 11
Mums sunku spręsti, kas gi iš tikrųjų įvyko. Bet kažin kokiu būdu šis įvykis sukūrė karmą, arba sąlygas kitam šių Aukštų Būtybių nusileidimui į Trečiosios Rasės žmonių kūnus. Dabar, kad nenutrauktume dėstymo, mes tiesiog prisiminsime, kad Angeliškoje evoliucijoje buvo būtybių, per daug tyrų ir dvasiškai nepriklausomų, kurios surizikavo ginti savo nuomonę ir atsisakė „kurti“.
Ten, kur nėra kovos, ten nėra ir nuopelnų. Žmonijai, „žemiškai ir nuo Žemės“, nebuvo lemta būti sukurtai Angelų iš Pirminio Dieviškojo Kvėpavimo. Todėl ir pasakyta, kad jie atsisakė kurti, ir žmogus turėjo būti suformuotas materialesnių kūrėjų, kurie savo ruožtu galėjo duoti tik tai, kas buvo būdinga jų asmeninei prigimčiai ir ne daugiau. 12
Paklusnūs Angelai išskyrė iš savo astralinių kūnų šešėlius (Čhaja), kurie tapo Pirmosios Rasės žmonių kūnais.
Vadinasi, Pirmoji žmonių Rasė buvo paprasčiausios panašybės, Astraliniai savo Tėvų Gyvavaizdžiai, o šie buvo pirmeiviai, arba labiausiai išsivysčiusios Būtybės iš buvusios, nors ir žemesnės Sferos, kurios apvalkalas dabar yra mūsų Mėnulis.13
Tai buvo gigantiškos belytės lengvos formos būtybės, 173 pėdų, arba 53 metrų, aukščio (Laisvės statula Niujorke yra 105 pėdų, arba 34 metrų, aukščio). Šios formos nežinojo mirties ir milijonus metų nesąmoningai vegetavo – panašiai kaip sapne.
Todėl Pirmoji Pagrindinė Žmonių Rasė, belytė ir nesąmoninga, turėjo būti numesta ir „paslėpta iki tam tikro laikotarpio“; tai yra Pirmoji Rasė, užuot išmirusi, išnyko Antroje Rasėje, kaip kad kai kurios žemesnės gyvybės formos ir augalai pereina į savo palikuonis. Tai buvo visuotinis pakeitimas. Pirmoji Rasė tapo Antrąja Pagrindine Rase nepagimdyta, nesukurta ir niekam nemirus.14


Nuorodos:

1 „Slaptoji Doktrina“, 130 psl.
2 Valdovai.
3 Jiems buvo pasakyta
4 Tai yra Dživos, arba Monados.
5 Žemė Motina, arba Gamta.
6 Išoriniai Kūnai.
7 Mėnulio Dievai.
8 Arba Išminties pagimdyti.
9 Fochatas.
10 „Slaptoji Doktrina“, 25 psl.
11 Ten pat, 92 psl.
12 Ten pat, 111 psl.
13 Ten pat, 134 psl.
14 Ten pat, 99 psl.

2014 © Sirijus