Mokymas apie Dievą. 3 Paskaita. Pagrindiniai Dieviškieji Įstatymai ir būtinybė jų laikytis

Viešpats Maitrėja, 2006 m. balandžio 11 d.:

Egzistuoja Visatos Įstatymas ir Visatoje egzistuoja nustatyta tvarka. Ir aš džiaugiuosi jums pranešdamas, kad pagal kosminius terminus artimiausiu metu Žemės planetoje bus įvesta tvarka. Vis labiau ir labiau Dieviškasis Įstatymas pasireikš žmonių gyvenimuose. Ir bus vis sunkiau ir sunkiau tiems, kurie nesilaikys šio Įstatymo.
Šitai panašu į tai, kaip jūs veržtumėtės prieš sraunios kalnų upės srovę. Kad ir kaip jūs stengtumėtės, jus vis tiek srovė nuneš. Todėl, kad yra beprasmiška kovoti su Dievu. Jūs priversti paklusti Dieviškajam Įstatymui, veikiančiam šioje visatoje.

Numylėtinis Paulius Venecijietis, 2005 m. gegužės 12 d.:

Viskas šiame pasaulyje priklauso Dievui. Ir jūs esate Dievo dalelės. Todėl viską, ką jūs darote, bet kurie jūsų veiksmai, turi derėti su Dievišku Įstatymu ir būti šio Įstatymo rėmuose. Jeigu kažką darote be Dievo valios, tai jūs kartu pažeidžiate šios visatos Įstatymą ir kuriate karmą.

Valdovas Lanello, 2006 m. gruodžio 24 d.:

Atėjo laikas ne kalbėti apie Dievą, o veikti savo gyvenime pagal Dieviškąjį Įstatymą.
Ir daugeliui iš jūsų šitai bus daug sudėtingiau nei dalyvauti pamaldose, melstis ir pasninkauti.
Tačiau toks laiko reikalavimas. Nustokite veidmainiauti nors patys prieš save. Likę vieni su savimi elkitės taip, kaip elgtumėtės prie kitų žmonių, o prie kitų žmonių elkitės taip, kaip elgtumėtės prieš akis turėdami Dievą Tėvą.

Viešpats Šiva, 2008 m. gruodžio 27 d.:

Ir jūsų susitaikymas prieš Aukščiausiąjį Įstatymą dabar būtinas, kaip niekada anksčiau.
Nustokite vaidinę dievus. Paprasčiausiai būkite dievais. Tapkite lygūs tarp mūsų, bet šitam jums būtina kažko atsižadėti. Ir jums reikės atsisakyti savo nerealiosios dalies, savojo ego, kuris priprato vadovauti puotai fiziniame žemės planetos plane.

Gautama Buda, 2011 m. birželio 22 d.:

Atėjo metas suvokti tą faktą, kad be Dieviškojo vadovavimo, nesilaikant Įstatymo toliau neįmanomas žmonijos egzistavimas. Ir kiekvienas individas renkasi pats, kam teikti pirmenybę. Ir jeigu jis reikalauja, atkakliai reikalauja pasilikti iliuziniame pasaulyje, jei jis taip prikaustytas daugelio tūkstančių metų pasirinkimų grandinėmis prie supančios iliuzijos, kad daugiau nebenori vystytis, tai Dievas patenkins jo norą. Per daug nesileisdamas į smulkmenas tik pasakysiu, kad šio žmogaus siela galės tęsti evoliuciją, bet daug žemesniuose pasauliuose ir daug žemesniame energetiniame lygyje.
O jus, kurie pavargote būti iliuzijos nelaisvėje, aš kviečiu į tolesnį žengimą evoliucijos Keliu, į Dieviškosios sąmonės kalnų viršūnes.
Jums reikėtų tapti Dieviškosios sąmonės laidininkais į tankiuosius pasaulius. Pradžioje aš siūlau jums tapti Dieviškosios sąmonės laidininkais į savo tankųjį pasaulį. Tai labai lengva. Reikia pasirinkti Dievo naudai ir kiekvieną dieną laikytis šio pasirinkimo.

Elohimas Taika, 2012 m. gruodžio 23 d.:

Jūs visada turite galimybę sustoti ir susimąstyti: ar veikiate sutinkamai su Dievu arba veikiate prieš Dievą.
Labai gerai suprantu, kad susiklosčiusiomis jūsų pasaulio aplinkybėmis kartais labai sunku pasirinkti ir įvertinti situaciją. Todėl dažniau kvieskite į savo pasaulį Dievą ir Pakylėtųjų Pulkus, prašykite jų Dieviškųjų nurodymų bei Dieviškojo vadovavimo ir visada tai gausite.

Gautama Buda, 2013 m. birželio 21 d.:

Visų pirma jums būtina pasirinkti savo judėjimo kryptį. Tol, kol tiksliai neapsisprendėte, kokia kryptimi jums judėti, jūs negalite nieko pasiekti. Jūsų būtybė panašiai kaip burlaivis turi stoti po Visatos Įstatymo vėjais. Turite galutinai ir negrįžtamai priimti sprendimą ir įsitvirtinti šiame sprendime, kad svarbiausia jums yra Aukščiausiasis šios Visatos Įstatymas, kitaip šį Įstatymą galima pavadinti Dievu. Ir jeigu negudrausite, jeigu iš tikrųjų nuoširdžiai savo gyvenime priėmėte Aukščiausią šios Visatos Įstatymą kaip pagrindinį, viešpataujantį, tai sekantį žingsnį ir visus tolesnius žingsnius darysite teisinga kryptimi.
Turite nuspręsti, kas jūsų gyvenime bus svarbiausias: jūs ar Dievas. Tol, kol jūs Dievo prašysite, kad jis patenkintų jūsų norus, tol, kol prašysite Dievą padaryti jums vieną ar kitą, jūs nežengsite dvasiniu Keliu.
Savo būtybės viduje turite nuspręsti ir visą be išlygų savo gyvenimą pašvęsti Dievui ir Jo reikalų bei poreikių vykdymui.

Guan In, 2013 m. birželio 22 d.:

Save ir savo sielą galėsite išsaugoti tik tuo atveju, jei visa savo esybe veršitės į Dievą ir jo Įstatymo laikymąsi.
Daugiau negalėsite vilkinti savo pasirinkimo momento ir veržtis vaikydamiesi malonumų ir pasilinksminimų. Nes atėjo kosminis terminas ir pjūtis eina visu greičiu.
Jūs patys renkatės ir niekas nesirenka už jus. Atėjo galutinio egzamino metas. Pasirenkate jūs savo būtybės viduje ir šis pasirinkimas jums reiškia savo sielos evoliucijos tęstinumą arba jos pabaigą. Kosminiai ciklai nenumaldomi. Įstatymas reikalauja jus pasirinkti.

Sen Žermenas, 2013 m. birželio 26 d.:

…prašau, prisiminkite savo garbės kodeksą, kuris pirmose eilutėse skelbia apie tai, kad jūsų iliuziniame pasaulyje nėra nieko, kas būtų aukščiau ir turėtų didesnę vertybę, negu Dievas ir sekimas Jo Įstatymu.
Pagal šį teiginį, visa kita jums taps aišku ir įgis kitą prasmę.
Ir pats jūsų gyvenimas yra mažiau vertinga vertybė, nei Dievas ir Jo Įstatymo laikymasis. Todėl, kad savo gyvybę atiduodami už Dievą, jūs įgyjate amžinąjį Gyvenimą. O vaikydamiesi momentinių interesų ir iliuzinio pasaulio pomėgių, savo sielą jūs prarandate visam laikui.

Išminties Valdovų laiškuose minimi sekantys Dieviškieji Įstatymai.

DIEVIŠKIEJI ĮSTATYMAI

1. Savęs ugdymo (vystymosi) ir tobulėjimo Įstatymas – pagrindinis šios Visatos Įstatymas.
2. Evoliucinis Įstatymas.
3. Kosminių ciklų Įstatymas.
4. Dieviškasis Dorovės Įstatymas.
5. Karmos Įstatymas arba Atpildo Įstatymas.
6. Persikūnijimo arba sielų vystymosi Įstatymas.
7. Laisvos valios Įstatymas.
8. Panašumo Įstatymas (pritraukimo pagal vibracijas įstatymas, vibracijų atitikimo įstatymas).
9. Aukštesnysis tarnauja žemesniajam. Bet žemesnysis turi paklusti Aukštesniajam ir laikytis Aukščiausiųjų jėgų nurodymų.
10. Gailestingumo ir Atjautos Įstatymas.
11. Pasikeitimo energijomis tarp pasaulių (oktavų) Įstatymas.
12. Nei viena civilizacijų negali kenkti kitai civilizacijai.

Bus tęsinys.

Paskaitų ciklą tema „Mokymas apie Dievą Išminties Valdovų Laiškuose“ paruošė Olga Ivanova

2014 © Sirijus