Mokymas apie Dievą. 4 Paskaita. Viskas yra Dievas

Ši svarbiausioji nuostata nagrinėjama 7-oje „Senojo Mokymo Sūtros“ knygos sūtroje, kuri atsiskleidžia per Išminties Valdovų Laiškų citatas.

Esate neatskiriama Dievo dalis, jūs sudarote Dievo kūną, kaip ir visos gyvos Žemės būtybės. <…>

Matote tikslą padėti visoms gyvoms būtybėms todėl, kad esate tuo pačiu metu kiekviena iš tų gyvų būtybių. Ir sudarydami vieningą organizmą su visa Kūrinija, negalite daugiau teigti, kad šis organas ar organizmo sistema, kuriai priklausote, yra pati svarbiausia.

Jeigu širdis arba inkstai jūsų organizme sakys, kad jie yra svarbiausi ir reikalauja ypatingo dėmesio, tai atsilieps visam organizmui. Visas organizmas sirgs.

Atskirumas nuo visų kitų Visatos būtybių egzistuoja tik jūsų sąmonėje ir tai būdinga tik dabartiniam evoliucinio vystymosi etapui.
(Gautama Buda, 2005 metų kovo 17 d.)

… aš ir visos gyvos būtybės sukurtos pagal paveikslą To, kas sukūrė šį pasaulį, kas pagal savo padėtį yra daug aukščiau už mus. Mes visi susiję su Juo ir sudarome neišardomą Vienybę. Ir lygiai taip, kaip manyje yra Aukščiausia mano paties dalis, šis Kūrėjas ir Pasaulio Sukūrėjas turi aukščiausią savo Paties dalį ir žemiausią savo Paties dalį. Ir ta žemiausia Jo Paties dalis – tai aš įsikūnijime. Tai aš įsikūnijime ir visi kiti gyvi sutvėrimai įsikūnijime, ir visa Žemė, kurią aš regėjau, kiek akys aprėpia.

Mes visi buvome Jis įsikūnijime.

Ir Jis per mus gyveno, kūrė ir pažino. Jis pažino Pats save per mus, per kiekvieną gyvą būtybę.

Mes visi buvome Jo ląstelės ir kraujagyslės. Mes sudarėme Jo kūną. Ir mes buvome visi susiję su Juo ir tarpusavyje.

Visa, kas skyrė mus vieną nuo kito ir nuo Vienybės su Juo, turėjo būti įveikta.
(Konfucijus, 2005 metų kovo 31 d.)

Viskas yra Dievas. Viskas, kas jus supa, viskas, ką matote, kiek akys aprėpia, – viskas yra Dievas. Ir jūs esate Dievas. (Viešpats Šiva, 2005 metų balandžio 2 d.)

… visas šis pasaulis išreiškia tik Dieviškąją Energiją, vibruojančią skirtingais dažniais. Ir iš tikrųjų šioje Visatoje neegzistuoja nieko, išskyrus Dieviškąją Energiją. (Ciklopėjus, 2005 metų balandžio 7 d.)

Jūs visi sudarote vieningą Dievo kūną… (Galingasis Pergalė, 2005 metų birželio 10 d.)

Dievas neturi jokių apribojimų. Visi apribojimai egzistuoja tik jūsų sąmonėje ir jūsų aplinkinio pasaulio suvokime.(Viešpats Sūrja, 2005 metų birželio 12 d.)

… jūsų gyvenime nėra nieko svarbesnio nei jūsų su Dievu tarpusavio santykiai. Jūsų asmeniniai santykiai su Dievu. Dievas neturi priklausomybės kokiai nors religijai, tikėjimui ar tautybei. Dievas didis! Ir jis yra viskas, kas jus supa: tai, ką jūs matote ir ko nematote. (Mozė, 2010 metų sausio 3 d.)

T. N. Mikušinos komentaras Mokymo nuostatai „Viskas yra Dievas“:

Egzistuoja keletas Dievo pažinimo etapų.
Pradinis etapas – kai žmogus Dievą suvokia kaip kažką, kas egzistuoja ne jame pačiame, jo išorėje. Žmonės lenkiasi Dievui šventovėse, daro dievų atvaizdus altoriuje, kaip statulas, ikonas ar kitus atvaizdus.
Sekantis Dievo pažinimo etapas – kai žmogus suvokia, kad Dievas esti jo viduje, jo širdyje.
Kitas Dievo pažinimo etapas – kai žmogus suvokia, jog viskas yra Dievas: ir jis pats, ir viskas, kas jį supa. Viskas yra Dievas.
Ant šio etapo slenksčio žmonija yra dabar: suvokimas, kad aplinkui nėra nieko, išskyrus Dievą. Šis Mokymas, kurį Valdovai per mane duoda, tai „drabužėliai išaugimui“. Tai sekantis Dievo pažinimo etapas, ant kurio slenksčio žmonija dabar stovi.
Dar noriu pasakyti apie tai, kad man pavyko patirti nuostabią sąmonės būseną. Anksčiau aš užsiiminėjau maldinėmis praktikomis: skaičiau Violetinės Liepsnos Liepimus ir pakankamai ilgai juos skaitydavau, 4 – 5 valandas per dieną. Tačiau niekada negalėjau įeiti į tokią aukštą sąmonės būseną. Ir tik tada, kai pradėjau užsiiminėti meditacijos praktikomis, man pavyko pasiekti šią sąmonės būseną. Ir aš manau, kad tai buvo paprasčiausiai Didingoji Dievo Malonė, kuris leido man pajusti šią būseną todėl, kad galėčiau apie tai papasakoti. Nes savo vidinių pasiekimų man trūksta tam, kad užkopčiau į šį sąmonės lygį. Tai buvo labai Didinga Malonė, kad mane užtemptų iki šio sąmonės lygio. Kai vieną 2003 metų dieną meditavau, patekau į tokią būseną, kurioje nesijaučiau esanti kūne ir nesijaučiau esanti be kūno. Tai buvo kažkoks taškas erdvėje, kuris buvo absoliuti satisfakcija, pasitenkinimas. Tai buvo visiško pasitenkinimo būsena, visiškos ramumos, visiškos ramybės ir supratimo, kad tu viską pasiekei. Nėra kur link veržtis. Suprantate, tai būsena, kuri iš pat pradžių mums yra būdinga. Ši būsena – ne kažkoks didelis pasiekimas. Tai paprasčiausias sugrįžimas į patį save. Ir vienintelis dalykas, ko man norėjosi, tai paprasčiausiai visada būti šioje būsenoje, neišeiti iš šios būsenos. Todėl, kad tai buvo visiškas saugumas, visiška ramuma, visiška ramybė, pilna palaima, visiška satisfakcija. Nieko nereikia, viską pasiekei. O po to – viskas baigėsi. Ir kad ir kaip stengiausi, iki šiol negaliu vėl sugrįžti į šią būseną. Tačiau bent jau žinau, kaip tai būna. Ir galiu apie tai kalbėti.

Pateiksime dar keletą Išminties Valdovų Laiškų fragmentų.

Šventasis Arkangelas Mykolas, 2005 metų balandžio 15 d.:
Visi didieji žmonijos Mokytojai, kiekvienas savo kalba ir remdamasis savo vidiniu supratimu, mokė vienos ir tos pačios didžiosios Tiesos apie tai, kad viskas yra Dievas ir šis Dievas yra bet kurio daikto, esančio šiame išreikštame pasaulyje, viduje.

Taigi Dievas yra ir jūsų viduje. Ir kai ši Dieviškoji Tiesa pagaliau užvaldys žmonijos daugumos sąmonę ir kiekvienas žmogus atsigręš į šį Dievą, esantį jo paties viduje, tai išreikštas pasaulis, ši išreikšta iliuzija nustos egzistavusi. Ir žmonija ir visa Žemė pereis į aukštesnį energetinį lygį ir egzistuos kituose, subtilesniuose kūnuose.

Numylėtinis Sen Žermenas, 2005 metų kovo 25 d.:
… visi mes, Pakylėtųjų Pulkai ir nepakylėtoji žmonija, sudarome vieningą Dievo kūną. Mes vieningi. Ir mes nemirtingi. Todėl neįmanoma numirti, netgi jeigu paaukosite visus savo kūnus. Tai Dievo misterija ir kada nors suprasite šios misterijos prasmę.
<…>
Ir ateis diena, kai būsite pasiruošę paaukoti ir šias neįkainojamas vertybes[kauzalinio kūno – T. N. Mikušina], todėl, kad suprasite, jog nėra daugiau ribos, skiriančios jus nuo Dievo. Ir jau nebeskirstysite savo sąmonėje to, kas priklauso jums ir to, kas priklauso Dievui. Todėl, kad esate viena.

Numylėtinis Džvalas Kulas, 2005 metų balandžio 18 d.:
Ir ateis diena, kai jūs galėsite pajusti tokį visa apimantį, be priežasties atsiradusį Meilės jausmą viskam, kas jus supa, visiems žmonėms, gyvenantiems Žemėje, pačiai Žemei, gamtai, debesims, dangui, lietui, saulei.

Jus perpildys Meilės ir Vienybės jausmas su viskuo, kas jus supa. Jūs juk visa tai ir esate. Supraskite, jūsų sąmonė, jūsų žmogiškoji sąmonė, skiria jus nuo visko, kas jus supa, bet jūsų prigimtis ir prigimtis visko, kas jus supa, yra ta pati.

Viskas yra Dievas. Ir mūsų atsiskyrimas nuo Vienybės su Dievu egzistuoja tiktai mūsų sąmonėje.

Numylėtasis Jėzus, 2013 metų birželio 27 d.:
Vienintelis žmonijai šiomis sąlygomis esantis išsigelbėjimas yra sugrįžimas į Dievą ir tikrąjį tikėjimą, kaip sąmonės būseną. Dievo suvokimas ne kaip senelio, pavaizduoto bažnyčios ikonose, o kaip vidinės Šviesos, kiaurai perveriančios visą Kūriniją ir esančios visose gyvose būtybėse jų širdžių altoriuose, šiame žmonijos vystymosi etape gali suteikti pagalbą.

Dievo, kuris negyvena šventovėse, o savimi pripildo visą supančią aplinką, koncepcija, šiame evoliucijos vystymosi etape žmonių protų gali būti įsisavinta. Ir tame dabar pasaulyje egzistuojančiame chaose, vienintelis stabilumo garantas ir reguliatorius yra vidinis valdytojas, žmogaus sąžinė arba Dievas, kuris esti kiekviename žmoguje.

Lekcijų ciklą tema Mokymas apie Dievą Išminties Valdovų Laiškuose“ paruošė Olga Ivanova

[1] Mikušina T.N. Senojo Mokymo Sūtros./Valdovų Laiškai per T. N. Mikušiną.–Omskas: Leidybos Namai“SiriuS“, 2012.-224 psl.
[2] Tekstas iš seminaro „Senojo Mokymo Esmė“ ( Pamaskvė, 2013m. gegužės mėn.) audio įrašo.

2014 © Sirijus