Mokymas apie neprievartą. 2 dalis

Kovos jausmas nėra Dieviškas jausmas

Numylėtinis Alfa
2005 metų kovo 18 d.

…Beveik kiekvienos būtybės, vienaip ar kitaip susijusios su jūsų pasauliu, aukštos vibracijos priimamos kaip pavojaus šaltinis. Šios Šviesos vibracijos iš tikrųjų neša savyje pavojų.
Jos griauna visa tai, kas neatitinka Dievo sumanymo būsimam kosminės evoliucijos etapui.

Pasikeitė laikas. Ankstesnį mūsų veikimą per savo pasiuntinius galima būtų sutapatinti su Šviesos upeliu, o dabar ta veikla primena Šviesos krioklį.
Mes stengiamės jūsų pasaulį užlieti kuo didesne Šviesos tėkme. Ir ši tėkmė turi tiesiog nušluoti viską, kas neatitinka Dievo sumanymo būsimam Žemės evoliucijos etapui.
Todėl pasipriešinimas didelis. Ir fronto linija eina per mūsų pasiuntinių širdis.
Tai iš tikrųjų didingas mūšis, reikalaujantis didelės jėgų įtampos.
Naujas etapas, nauja Kosminė galimybė. Ir pasipriešinimas šiai galimybei.
Dvi jėgos, formuojančios šią visatą, kurios išoriškai atrodo kaip priešingybės viena kitai, iš tikrųjų paprasčiausiai dalyvauja vykdant Kūrėjo Sumanymą šiai visatai.
Viena jėga, kuri prisideda prie iliuzijos išryškinimo ir išreikštų pasaulių sukūrimo. Ir kita jėga, kuri prisideda prie šio išreikšto pasaulio sugrįžimo į pradinę Neišryškintos Visažinystės būseną.
Pradiniame visatos išvyniojimo procese ta jėga, kuri prisideda prie iliuzijos sukūrimo, susiduria su tos jėgos, kuri siekia išlaikyti pirmapradę ramybę,
pasipriešinimu. Perėjus šiai visatai kritinį tašką, jėgos apsikeičia vaidmenimis ir pasipriešinimas juntamas iš tos jėgos, kuri stengiasi išlaikyti iliuziją, pusės.
Tai jėgos, kurios skirtingose pasaulėžiūros sistemose vadinosi Jan ir In, vyrišku ir moterišku pradu, gėrio ir blogio jėgomis.
Taigi matote, kad abi šios jėgos yra būtina Kūrėjo sumanymo dalis. Jos papildo viena kitą ir kuo didesnio tankio yra pasaulis, tuo labiau pasireiškia šių dviejų jėgų priešingybė.
Ir kuo subtilesnis pasaulis, tuo dviejų pagrindinių šios visatos jėgų bendradarbiavimas yra harmoningesnis.
Pagrindinis šio Mokymo tikslas yra jūsų sąmonėje įveikti tariamą tų dviejų jėgų kovą. Kovos jausmas nėra Dieviškas jausmas. Jis būdingas tik tankiems pasauliams. Ir tas kovos Danguje reikšmės traktavimas, kuris buvo duotas daugelyje mokymų, turi visiškai kitą prasmę. Ir ta prasmė skirtinga priklausomai nuo evoliucionuojančių būtybių sąmonės lygio.

Buvo etapas, kuriame buvo leidžiama traktuoti šią kovą kaip kovą tarp angelų Danguje. Tai atitiko to etapo žmonijos sąmonės lygį.
Dabar atėjo toks etapas, kai jūsų sąmonėje būtina pakeisti besikaunančių angelų paveikslą į dviejų priešingų visatos jėgų sąveikos vaizdinį.
Kuo gilindamiesi į šių dviejų jėgų sąveiką būsite arčiau Tiesos, tuo neskausmingiau jūsų planeta pereis į naują Dieviškosios Tiesos supratimo lygį.
Jei teisingai suvoksite tą pasaulyje vykstančią kovą, dvasiniame kelyje išvengsite daugelio klaidų, susijusių su noru jėga ginti savo tiesos supratimą.
Galite įtvirtinti Tiesą, bet neturite kovoti su kiekvienu, kuris, jūsų nuomone, supranta šią Tiesą neteisingai ir tik dėl jūsų įvertinimo turi būti nubaustas bei pasmerktas.
Leiskite teisti tiems, kam tai priklauso. Nemėginkite savo žmogiškąja sąmone smerkti to, ko kol kas nesuprantate.
Būkite Taikoje, saugokite Meilės ir Harmonijos jausmą ir viskas jums bus pridėta.
Aš atėjau tam, kad duočiau šį svarbų Mokymą. Tikiuosi, kad mane supratote.

AŠ ESU Alfa, jūsų Tėvas Danguje.

Aš kviečiu jus į savo Misterijų Mokyklą

Viešpats Maitrėja
2005 metų kovo 28 d.

AŠ ESU Maitrėja. AŠ ESU atėjau. Aš atėjau per šį pasiuntinį pas jus. Aš atėjau!
Atidžiai sekite mano šiandieninius jums skirtus žodžius. Gali pasirodyti, kad mano žodžiai nereikšmingi ir neturi jokios naudingos informacijos. Neskubėkite susidaryti tokios nuomonės. Leiskite man spręsti, kas jums būtina gauti būtent dabar, kad galėtumėte savo dvasiniame Kelyje žengti tolesnį žingsnį.
Jūs visi esate Dvasios kariai. Jūs ateinate į šį fizinį pasaulį tam, kad susikautumėte su iliuzija. Todėl, kad toks dabar yra Dievo planas. Iš pradžių sugeriate į save iliuziją, galite netgi visiškai su ja susitapatinti. Ir štai ateina laikas, kai turite išsiskirti su šia iliuzija, pereiti į aukštesnį sąmonės vystymosi lygį.

Jūs tampate tų jėgų, kurios gina iliuziją, ir tų jėgų, kurios stengiasi įveikti šią iliuziją, kovos arena. Jums atrodo, kad ši kova vyksta jūsų pasaulyje, bet iš tikrųjų ši kova vyksta kiekvieno iš jūsų viduje.
Šitai ir yra tas įšventinimas, kurį jūs pereinate šiame etape, – suprasti, kad visa kova vyksta jūsų viduje. Kol ši kova vyks jumyse, vėl ir vėl į įsikūnysite šiame fiziniame pasaulyje ir būsite apsupti tokių pat žmonių, kurių viduje vyksta ši kova.
Ir kovosite su savo aistromis, su savo trūkumais ir su savo netobulybėmis tol, kol galutinai jų neįveiksite.
Tai ir sudaro kovos tarp Šviesos ir tamsos jėgų prasmę. Bet šią prasmę aš jums duodu dabar ir ši kovos prasmė skirta jūsų sąmonės lygiui. Kai jūsų sąmonė taps aiškesnė ir jūsų protas bus panašus į skaidrų krištolo kristalą, tada mes duosime naujas žinias ir naują kovos supratimą.
Todėl mano patarimas jums: nustokite išoriškai kariavę, nustokite ieškoti priešų ne savyje.
Kiekvienas, kas prieina prie jūsų fiziniame plane, prieina būtent dėl to, kad jūsų vibracijos leido jam tą padaryti. Ir jeigu šis žmogus jums kenkia, įžeidžia jus, neturite jo priimti kaip savo priešo ar puolusio angelo. Jis atėjo pas jus arba dėl to, kad galėtumėte jam grąžinti karminę skolą, arba dėl to, kad duotų jums pamoką. Patikrinti, kaip įsisavinote pamoką, gautą per mūsų Mokymą.
Ir kiekvieną kartą, kai tik užsimanysite atkeršyti tam žmogui, kuris pakenkė jums, nubausti jį, turite suprasti, kad tai aš atėjau pas jus šito žmogaus pavidalu, kad paegzaminuočiau, kaip įsisavinote mūsų pamokas. Nėra nieko, su kuo verta kovoti už jūsų pačių ribų. Ir jeigu norite, kad parodyčiau tikrąjį jūsų priešą, prieikite prie veidrodžio ir pažvelkite į jį. Štai jūsų tikrasis priešas, kartu su visais savo kūniškais norais, egoizmu, išpuikimu ir įsitikinimu, kad jis jau pažino visą Tiesą ir gali šios Tiesos mokyti kitus.
Tam, kad galėtumėte mokyti Tiesos, reikia daug padirbėti su savimi. Turite pereiti kovą su nerealiąja jūsų pačių dalimi, turite nukauti savo slenksčio sargą, savo ego. Iš tos kovos turite išeiti nugalėtoju. Štai tik tada, ir ne anksčiau, gausite teisę mokyti.
Guru mantijos, kaip ir Pasiuntinio mantijos, mes neduodame, kol nepasiekiate atitinkamų nuopelnų. Daugelis iš jūsų turėjo mantijas praėjusiuose įsikūnijimuose. Ir jūsų sielos žino tai. Turite didelį pasiekimų momentumą, uždirbtą praeityje.
Dėl skirtingų priežasčių netekote savo mantijų. Ir kiekvieną kartą įsikūnydami turite galimybę vėl pereiti įšventinimus ir susigrąžinti savo mantiją.
Todėl kviečiu jus į savo Misterijų Mokyklą išlaikyti testus. Daugelis iš jūsų norėtumėte mokytis asmeniškai pas mane. Ir aš visada pasiruošęs priimti mokinius. Turite paprasčiausiai prieiti prie altoriaus ir panorėti, kad priimčiau jus į mokinius. Galite tiesiog išreikšti šį norą savo širdyje.
Daugelis pareiškia norą tapti mano mokiniais. Ir visus priimu į mokinius. Tačiau labai mažai kas iš šių mokinių išlaiko net pirmą mano duotą testą.
Man nereikia pas jus ateiti asmeniškai, kad duočiau jums pirmąjį testą. Aš pasiųsiu jums žmogų, kurį laikote savo priešu, ir šis žmogus elgsis su jumis įžeidžiamai. Kiekvieno testo užduotis yra išvesti jus iš pusiausvyros. Būsite vertinami ne pagal tai, išeisite iš pusiausvyros ar ne, būsite vertinami pagal tą išvadą, prie kurios prieisite po šio testo.
Geriausi mokiniai visada dėkoja Dievui ir dėkoja man, kaip Mokytojui, už galimybę pereiti šį testą.
Tie, kurie nepasiruošę netgi pradinei mano įšventinimų stadijai, net negali suprasti, kad aš jiems daviau šį testą. Jie reaguoja taip, kaip reaguotų visada, – įžeidimu, neapykanta, pasipiktinimu, noru atkeršyti.
Ir toks žmogus praranda galimybę mokytis man vadovaujant, kartais iki esamo įsikūnijimo pabaigos.
Todėl daug norinčių įstoti į mano Misterijų Mokyklą, bet tik vienetai išlaiko šį mažą stojamąjį egzaminą ir gauna galimybę praeiti kitą testą.
Man nereikia surinkti mokinių tam tikroje Žemės vietoje, kad duočiau jiems testą. Aš išnaudoju jūsų gyvenimo aplinkybes ir jus supančius žmones, kad duočiau savo testus.
Galimybę įstoti į mano Misterijų Mokyklą turi visi, bet tik vienetai gali baigti šią mokyklą ir baigus gauti Guru mantiją.
<…>

AŠ ESU Maitrėja ir aš laukiu jūsų.

Jūsų planeta įeina į ciklą, vedantį į iliuzijos suskleidimą

Numylėtinis Serapis Bėjus
2005 metų kovo 29 d.

AŠ ESU Serapis. AŠ ESU atėjęs.

Šios visatos sukūrimas ir jos vystymasis susijęs su tūkstančių kliūčių įveikimu. Šios kliūtys iškyla tarpusavy sąveikaujant dviem pagrindinėms šioje Visatoje veikiančioms jėgoms. Tyras pirmapradis Dieviškasis sumanymas diferenciacijos, pasireiškimo pradžioje jaučia tų jėgų, kurios yra amžinos ramybės palaimoje, pasipriešinimą. Šios jėgos trukdo visatos pasireiškimo pradžiai. Jos delsia išeiti iš pirmapradės ramybės būsenos. Kaip kad jūs ryte delsiate pabusti iš miego, ypač jeigu sapnas buvo saldus kaip vaikystėje.
Po kurio laiko visata pradeda jausti tų jėgų, kurios nenori sugrįžimo į pirmapradę ramybę, pasipriešinimą. Šitai panašu į tai, kai žmogus per daug įniko į dienos problemas ir neskuba nugrimzti į miegą. Bet lygiai taip, kaip neišvengiamai keičiasi diena ir naktis, būdravimo periodas ir miego periodas, ir ši visata turi savo dieną, savo būdravimo laiką ir savo poilsio, ramybės laiką.
Viskas vyksta pagal savus ciklus. Ir pagal ciklus cikluose.
Jūsų planeta įeina į ciklą, vedantį į iliuzijos suskleidimą, suvyniojimą. Tačiau žmogiškos būtybės taip pasinėrė į šią išreikštą iliuziją, kad priešinasi nustatytai tvarkai.
Jūs turite nemirtingąją dalį, jūsų Aukščiausią Dalį. Taip pat turite mirtingąją dalį, savo keturis žemuosius kūnus. Jūsų Aukščiausioji Dalis paklūsta Dieviškajam Įstatymui todėl, kad per visą jūsų, kaip individualybės, šiame išreikštame pasaulyje klaidžiojimo periodą ta jūsų dalis niekada neprarado ryšio su Kūrėju. Jūsų žemoji dalis tam tikroje evoliucijos vystymosi stadijoje prarado vienybės su šios visatos Kūrėju ir su visa visata jausmą.
Ji panoro gyventi savo atskirą gyvenimą ir pasiklydo iliuzijos džiunglėse. Kad ir kaip ilgai užtruktų sielos kelionė kosmoso erdvėse, ateina momentas, kai ji turi sugrįžti iš iliuzinio pasaulio į Realųjį Dievo Pasaulį. Štai dabar ir atėjo šis etapas. Iliuzijos atsisakymo ir sugrįžimo į Realųjį Pasaulį etapas.
<…>

AŠ ESU Serapis Bėjus

Šiuolaikinio pasaulio situacijos sudėtingumas susijęs su tuo, kad labai sunku atpažinti kur, per ką ir kokiu metu veikia Blogio jėgos ir kur, per ką bei kokiu momentu veikia Gėrio jėgos. Tai, – kur, kada ir per ką pasireiškia ta ar kita iš šių jėgų, nepriklauso nuo šalies, nacijos, rasės arba religijos. Fronto linija eina per kiekvieno žmogaus širdį ir kiekvienas žmogus, pasirinkdamas, stojasi vienos ar kitos jėgos pusėje. Šviesnešių užduotis yra atpažinti kiekvienoje situacijoje ir pasirinkti Gėrio naudai.

Kuo aukštesnis bendras visuomenės dvasinis lygis ir kiekvieno jos nario, tuo harmoningiau vyksta sąveika tarp dviejų Visatos varomųjų jėgų. Idealioje visuomenėje šios jėgos taikiai tarpusavyje sąveikauja, viena kitą papildo ir priveda prie subalansuoto evoliucinio vystymosi.

Lekcijų ciklą „Mokymo apie neprievartą” tema parengė T. N. Mikušina

2014 © Sirijus