Motinos Marijos Gailestingumo Valandos eigaBrangūs draugai, primename jums apie „Gailestingumo Valandos“ dispensaciją [1] kiekvienų metų gruodžio 8 dieną (nuo 12.00 iki 13.00 valandos), kurią davė Numylėtoji Motina Marija. Priminkite apie šią dispensaciją savo draugams ir pažįstamiems!

„Nuo 1946 metų lapkričio 24 iki 1947 metų gruodžio 8 dienos laikotarpiu palaimintoji Motina Marija vienuolika kartų apsireiškė Seseriai Pierinai Italijoje. Motina Marija prašė atgailos ir kaltės atpirkimo už niekingų nusižengimų nuodėmes. Ji prašė melstis dėl Rusijos atsivertimo.
Motina Marija paprašė, kad Sesuo Pierina ateitų gruodžio 8 dienos vidudienį į bažnyčią. „Tai bus mano Gailestingumo Valanda“, pasakė Marija. Sesuo paklausė, kaip jai pasiruošti šiai Gailestingumo Valandai? Į tai Palaimintoji Motina atsakė: „Maldomis ir atgaila. Perskaityk 50-ąją Dovydo psalmę 3 kartus išskėstomis rankomis. Gailestingumo valandos metu gali būti dovanota daugelis dvasinių malonių. Ir Dievo malonė palies net kietaširdžius, beširdžius nusidėjėlius“.
Palaimintoji Mergelė pažadėjo, kad viskas, ko žmonės jos prašys Gailestingumo Valandos metu (net neįmanomi dalykai), jiems bus dovanota, jeigu tai atitiks Amžinojo Tėvo valią.
Gruodžio 8 d. ryte žmonės pradėjo eiti į bažnyčią ir vidurdienį jų susirinko dešimt tūkstančių, dauguma jų stovėjo gatvėje, nes negalėjo bažnyčioje sutilpti. Jie skaitė Rožinį. Staiga baltai-briliantinė šviesa nusileido nuo bažnyčios kupolo ir atsirado laiptai, kurie leidosi iki grindų.
Laiptai buvo gražiai papuošti raudonomis, baltomis ir geltonomis rožėmis. Palaimintoji Mergelė atsirado spinduliuodama šviesą ir apsirengusi baltai. Nusišypsojusi, ji pradėjo kalbėti minkštu ir mylinčiu balsu. “AŠ ESU Nekaltas Supratimas, Visų Malonių Motina ir Mano Numylėtinio Jėzaus Motina. Aš noriu, kad jūs pažintumėte mane, kaip Paslaptingąją Rožę.
Aš noriu, kad kiekvienais metais gruodžio 8 vidurdienį jūs pravestumėte “Gailestingumo Valandą”. Daug dvasinių malonių ir fizinių palaiminimų bus duota tiems, kurie tą valandą meldžiasi”. Po to ji pradėjo lėtai kilti laiptais, gracingai barstydama rožes. Pasiekusi laiptų vidurį, ji vėl prakalbo: “Aš labai laiminga, matydama šį didingą Tikėjimo pasireiškimą”.
Daugelis ligonių pagijo ir daugel stebuklų įvyko įvykdant palaimintosios Motinos Marijos pažadus”.

Per pastaruosius 12 metų kiekvieną gruodžio 8-ąją nuo 12 iki 13 val. aš pašvenčiu Motinai Marijai. Motina Marija išpildė viską, ko aš Jos prašiau.
Manau, kad ši dispensacija – didinga Malonė iš Motinos Marijos ir Pakylėtųjų Pulkų pusės, kuria šiuo sunkiu laikotarpiu gali pasinaudoti visi be išimties.
2007 metais Gailestingumo valandos metu Motina Marija davė diktavimą, kurį mes pateikiame žemiau. Iš šio diktavimo galima surasti, kad Motina Marija pratęsė šios Gailestingumo valandos dispensacijos veikimą.


Т.N. Mikušina

Aš atėjau šiandien priminti jums, kad esu visada šalia jūsų kaip mylinti ir rūpestinga motina

[2]

Motina Marija, 2007 m. gruodžio 8 d.

AŠ ESU Motina Marija, atėjusi pas jus šią dieną per Tatjaną.
Aš atėjau, kad dar kartą jums priminčiau apie tą galimybę, kuri jums suteikiama kiekvienais metais.
Aš pakartosiu, kad kiekvienais metais gruodžio 8 dieną nuo 12 iki 13 valandos vietiniu laiku jūs galite pašvęsti laiką bendravimui su manimi. Aš priimsiu bet kurią jūsų Meilės ir dėkingumo apraišką. Aš būsiu su jumis visą šią Gailestingumo Valandą.
Jūs galite bendrauti su manimi, galite matyti mane.
Jausite, tarsi aš būčiau šalia. Aš panaudoju jūsų duodamą energiją tam, kad išreikščiau savo buvimą visur Žemėje tuo pačiu metu. Ir kuo švaresnis bus jūsų siekis, tuo stipresnis bus mano buvimas šalia jūsų. Tokiu būdu mes kiekvienais metais sugebėsime pakylėti fizinio plano vibracijas.
Mainais Dievas jums duoda galimybę manęs paprašyti, kad išsipildytų jūsų norai, susiję su jumis pačiais ir su jūsų artimaisiais.
Jūs galite prašyti visų savo norų išsipildymo, netgi tų, kurie jums atrodo neįmanomi. Aš priimsiu visus jūsų pageidavimus į savo širdį ir prašysiu Dievo, kad įvykdytų jūsų prašymus.
Man nesvarbus jūsų tikėjimo išpažinimas ir priklausomybė konkrečiai religijai, visi jūs man esate mano vaikai. Ir aš prisiimsiu rūpinimąsi jumis ir pasistengsiu patenkinti jūsų poreikius.
Jums reikia tik valandą per metus paskirti man…
Jūs galite klausytis arba giedoti man skirtas giesmes, jūs galite skaityti Rožinius ir man skirtas maldas…
Jūsų širdžių impulsas, nukreiptas į mane, padės man jus išgirsti, ir aš dėsiu visas pastangas, kad įvykdyčiau jūsų prašymus. Ne visada jūsų duodamos maldos ir Meilės energijos užtenka tam, kad įvykdyčiau jūsų prašymą.
Todėl aš būsiu jums labai dėkinga, jeigu dažniau galvosite apie mane ir siųsite man savo maldos ir Meilės energiją.
Kai tiktai jūsų gyvenime iškils sudėtinga situacija, tai bus jums kaip signalas, kad seniai į mane besikreipėte, ir aš negalėjau sureguliuoti atsiradusios situacijos ir nukreipti jos tėkmės pačiu lengviausiu keliu.
Visada prisiminkite, kad Dievas nenori jūsų bausti. Jis nori, kad jūs eitumėte Meilės Keliu. Jeigu jūs, kaip kokie maži vaikai, blogai elgiatės, tai nepamirškite dėl to nuoširdžiai atgailauti ir paprašyti manęs, kad jūsų padarytos klaidos neprišauktų pernelyg didelio atpildo. Nes Įstatymas reikalauja, kad visi jūsų atlikti veiksmai, jų energija, būtų jums sugrąžinti. Tada galėsite matyti savo pačių klaidas ir imtis priemonių jas ištaisyti.
Nesvarbu, kiek kartų suklydote, svarbu jūsų nepaliaujamas siekis į teisingumą ir į padarytų klaidų ištaisymą.
Savo žmogiškąja sąmone jūs negalite įvertinti, kiek tai, ką jūs darote, yra bloga ar gera Dievo akyse, todėl dažniau kreipkitės pagalbos į Dangų. Prašykite savo nuodėmių išpirkimo.
Kartais žmogus visuomenės akimis padaro netgi labai blogą poelgį, tačiau Dievo akyse šis poelgis nėra nuodėme todėl, kad žmogus Dievo yra panaudojamas kaip įrankis tam, kad kažkas galėtų išpirkti savo karmą.
Būtent todėl jums sakoma, kad neteistumėte. Neteiskite ir nebūsite teisiami.
Tačiau niekada neverta nuolaidžiauti tiems individams, kurie per daug susiviliojo, užsižaidė ir leidžia sau labai nepadorius poelgius tikėdamiesi, kad Dievas jiems viską atleis.
Dievas gailestingas ir kantrus, bet kai žmogus nenori iš savo poelgių padaryti išvadų, tai jis pats save pastato į labai sunkią situaciją, ir pagal tai, kiek žmogus sugeba susitaikyti su tomis aplinkybėmis, į kurias jis pateko, Dievas sprendžia apie žmogaus nuoširdumą ir atgailą.
Prisiminkite, kad visada, kai gyvenime susiduriate su jūsų požiūriu sunkia ir neteisinga situacija, – 100 procentų jūs patys būnate šios situacijos atsiradimo priežastis, dėl savo neteisingų pasirinkimų ir blogų poelgių.
Viską jūsų gyvenime lemia jūsų praeities pasirinkimai ir poelgiai.
Bet jūsų likime nėra jokios iš anksto numatytos lemties todėl, kad kartais vienas teisingas jūsų pasirinkimas ir teisingas poelgis išperka labai daugelio nuodėmių karmą, taip pat ir pačių baisiausių nuodėmių, kurias padarėte praeityje.
Šiandieną aš atėjau jums priminti, kad esu visada šalia jūsų kaip mylinti ir rūpestinga motina.
Aš myliu jus visus, savo vaikus, ir rūpinuosi jumis.
Gyvenkite taikoje ir Meilėje.

 

AŠ ESU Motina Marija

Diktavime Motina Marija neprašo, kad prieš Gailestingumo Valandos pradžią tris kartus būtų skaitoma 50–oji Dovydo Psalmė.
Tačiau tiems, kurie nori griežtai laikytis duotos dispensacijos 1947 metais. Publikuojame Gailestingumo Valandos pravedimo tvarką ir 50–ąją Dovydo Psalmę.
 

 

 

Štai tie reikalavimai, kuriuos Motina Marija prašė įvykdyti tam, kad švęsti „Gailestingumo Valandą“:

1. Gailestingumo Valandos diena ir laikas – gruodžio 8 d., Nekalto Supratimo šventimas turi prasidėti 12.00 valandą ir turi tęstis iki 13.00 valandos(nepriklausomai nuo laiko juostos, viena maldų valanda).

2. Pravedant Gailestingumo Valandą grupėje, ar namuose, būtina atsijungti nuo visko, kas gali atitraukti jūsų dėmesį (neatsakinėti į telefono arba į namų durų skambučius, ir šios ypatingos Gailestingumo Valandos metu pilnai susikoncentruoti į vienybę su Dievu).

3. Gailestingumo Valandą pradėti nuo 50-osios psalmės skaitymo(3 kartus) išskėstomis rankomis.

4. Toliau jūs galite tą valandą praleisti tyliai bendraudami su Dievu, medituodami į tuos išbandymus, kuriuos praėjo Jėzus ir šlovindami Dievą, skaitydami mėgstamas maldas(liepimus, Rožinius). Taip pat galima giedoti giesmes, himnus (pavyzdžiui, giesmes Jėzui, Motinai Marijai ir t.t.).

 

50-oji Dovydo psalmė


 

Pasigailėk manęs, Dieve, dėl savo didžio gailestingumo.
Dėl savo pasigailėjimų daugybės ištrink mano neteisybę.
Visai nuplauk mane nuo mano neteisybės ir apvalyk mane nuo mano nuodėmės,
nes aš pažįstu savo neteisybę, ir mano nuodėmė nuolat stovi prieš mane.
Tau vienam nusidėjau ir padariau, kas pikta Tavo akyse, kad pasirodytum teisus savo kalbose ir nugalėtum, kai teisi.
Štai aš pradėtas neteisybėse, ir nuodėmėse mane pradėjo mano motina.
Štai Tu mylėjai tiesą, atskleidei man savo nežinomą ir slaptą išmintį.
Apšlakstyk mane yzopu ir būsiu tyras, nuplauk mane, ir pasidarysiu baltesnis už sniegą.
Duok mano klausai džiaugsmo ir linksmybės ir nudžiugs pažeminti kaulai.
Nugręžk savo veidą nuo mano nuodėmių ir ištrink visas mano neteisybes.
Sukurk manyje tyrą širdį, Dieve, ir mano viduje atnaujink tiesią dvasią.
Neatmesk manęs nuo savo veido ir neatimk iš manęs savo šventos dvasios.
Leisk man vėl džiaugtis Tavo išganymu ir sustiprink manyje noringą dvasią.
Mokysiu nedorėlius Tavo kelių, ir nusidėjėliai sugrįš pas Tave.
Išlaisvink mane iš kraujo kaltės, Dieve, mano išganymo Dieve, ir džiūgaus mano liežuvis dėl Tavo teisybės.
Viešpatie, atverk mano lūpas, ir mano burna paskelbs Tavo šlovę.
Nes jei norėtum aukos, tikrai duočiau, bet deginamos aukos Tavęs nedžiugina.
Tikra auka Dievui – prislėgta dvasia, sugraudintos ir nužemintos širdies Tu, Dieve, nepaniekinsi.
Būk dosnus, Viešpatie, Sionui dėl savo geros valios, kad būtų atstatytos Jeruzalės sienos.
Tada priimsi teisią auką, atnašas ir deginamąsias aukas, tada ant Tavo altoriaus dės veršius.

 

 

 


 

[1] Dispensacija – terminas, naudojamas katalikų ir protestantų bažnyčiose. Šiuo atveju reiškia Dieviškąją malonę arba nuodėmių atleidimą dėl Dievo malonės esant tam tikroms sąlygoms. 
[2] Ditavimas duotas per pasiuntinį T. N. Mikušiną.

2014 © Sirijus